0
Twój koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego  BOR Grupon

Sklep należy do BOR Grupa Maciej  Ustarbowski (BOR Grupa) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13 posiadającym NIP: 6782182939 i REGON: 364637280. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@borgrupa.pl

 • 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.borgrupa.pl/regulamin-sklepu-internetowego

Sprzedawca– BOR Grupa Maciej  Ustarbowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13 posiadającym NIP: 6782182939 i REGON: 364637280

Kupujący – I) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także II) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.borgrupa.pl/

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki dostępne w Sklepie są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.

Treści cyfrowe/Pliki cyfrowe – Ebooki i wszelkie inne produkty szkoleniowe, sprzedawane online na stronie sklepu.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. Inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego https://sklep.borgrupa.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Produkt – produkt dostępny w Sklepie, w tym również usługi cyfrowe, treści cyfrowe i towary z elementami cyfrowymi.

Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego  umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Operator płatności – PAYPRO S.A, przelewy24.pl, tj. zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. 

 

 • 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 • 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 4. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący: (a) korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu, (b) korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom, (c) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
  (d) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę: (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge, (d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@borgrupa.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności  i je zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin i Politykę prywatności tylko, jeśli zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący dostanie potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

 

 • 5 FORMY DOSTAWY. METODY PŁATNOŚCI. ODBIÓR OSOBISTY

 1. Formy i koszt dostawy
 1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe. Aktualne metody dostawy wskazane są w zakładce „Metody wysyłki” dostępnej pod adresem: https://sklep.borgrupa.pl/metody-wysylki/
 2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 1. Metody płatności
 1. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia wyłącznie za pomocą płatności on-line.
 2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie: w formie przelewu online poprzez zewnętrzny system płatności dostępny w Sklepie, płatność kartą. Po przejściu do płatności Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności. W przypadku braku odnotowania płatności w ciągu 30 minut od dokonania zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta. 

III. Odbiór osobisty

 1. Odbiór osobisty zamówień możliwy jest w Zielona Strefa Centrum Sportu, Rekreacji Ruchowej, Szkoleń i Edukacji, będące dodatkową siedzibą Sprzedawcy, które mieści się na ul. św. Łazarza 19/9 w Krakowie, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 2. Możliwy jest odbiór zamówienia przez inną niż Kupujący osobę. Wystarczy, że będzie ona znała dane potrzebne do odbioru zamówienia, tj. numer zamówienia. 
 3. Przy odbiorze zamówienia Sprzedawca poprosi o podanie numeru zamówienia, a następnie wyda zamówienie (produkty i fakturę).
 4. Zalecamy sprawdzenie zawartości zamówienia, aby w przypadku, gdy pojawią się uwagi co do jego kompletności lub jakości zamówionych produktów jak najszybciej zgłosić je Sprzedawcy. 
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub na przygotowaniu zamówienia do odbioru osobistego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub do odbioru.
 3. Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówienia z dostawą nie powinien przekroczyć 14 dni, a w przypadku zamówienia z odbiorem własnym do 48 h. 
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 • 7 ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH/PLIKÓW CYFROWYCH

 • Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia zamówienia na zakup Pliku cyfrowego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (a) zaznaczyć wybrany Plik cyfrowy za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, (b) przejść do widoku koszyka, (c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, (d) wybrać formę płatności, (e) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, (g) nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. 
 3. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie pliku cyfrowego objętego zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia
 1. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Plików cyfrowych może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 2. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 3. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności Sprzedawca prześle na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość email z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego. 
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi.
 5. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

III. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej, Kupujący wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 1. Zasady korzystania z Plików cyfrowych
 1. Zakupiony i opłacony Plik cyfrowy będzie dostępny dla Kupującego poprzez wysłanie Kupującemu na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wiadomości email wraz z linkiem do ściągnięcia Pliku cyfrowego.
 2. Pliki cyfrowe mogą być odczytane za pośrednictwem programów i urządzeń, umożliwiających odczytanie plików w wybranym formacie cyfrowym.
 3. W celu pobrania Pliku cyfrowego należy kliknąć na przycisk „LINK” znajdujący się przy danym pliku.
 4. Po kliknięciu na przycisk „LINK” zostanie udostępniony do pobrania plik w wybranym formacie – w zależności od przedmiotu zamówienia.
 5. Plik może zostać pobrany i zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 6. Pliki cyfrowe nie są chronione technicznymi środkami ochrony.
 7. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do: (a) rozpowszechniania Pliku cyfrowego lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba, że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie, (b) zwielokrotniania Pliku cyfrowego w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z pliku, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie Plików cyfrowych jest niedozwolone.
 1. Reklamacje

W związku ze złożeniem zamówienia na Plik cyfrowy w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy: (a) zakupiony Plik cyfrowy okaże się uszkodzony lub nie jest możliwe jego uruchomienie, (b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Plik cyfrowy, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

 • 8 ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej konsument może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Kupującego lub w uzgodnionym terminie. 
 3. Kupujący może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli: (a) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub (b) Kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej miała dla Kupującego istotne znaczenie.  
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: (a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (c)  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy; (d) w której przedmiotem są towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (e) w której przedmiotem są zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w terminie 14 dni od doręczenia towaru poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na swój koszt – nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o odstąpieniu. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Postanowienia zawarte w § 8 i § 9 Regulaminu dotyczące konsumenta, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, stosuje się również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 9 RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 6. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Sklepu.
 • 10 PROMOCJE
 1. Sklep może organizować promocje (dalej „Promocje”). W ramach Promocji mogą być między innymi: (a) promocje produktowe – polegające na obniżce ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu; (b) promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji,  (c) pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Kupującemu rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się̨ na stronie Promocji; (d) promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji. 
 2. Promocja może być́ uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 8 niniejszego regulaminu, może dotyczyć́ wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą̨ być́ prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 •  11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 • 12  DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są̨ przez BOR Grupa Maciej  Ustarbowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13 posiadającym NIP: 6782182939 i REGON: 364637280 (Administrator Danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez BOR Grupę, które wymagają̨ podania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sklep.borgrupa.pl/polityka-prywatnosci
 • 13 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.
0
  0
  Twój Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu